miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

14/10/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-09-2019).

2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Isabel León Martínez (exp. 2019/006030).

3. Comunicacions d’Alcaldia.

4. Proposta d’aprovar el nomenament dels regidors que han de participar com a cavallers per anar a la processó de Sant Antoni 2020 (exp. 2019/010168).

5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans (exp. 2019/001118).

6. Proposta d’aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2018, que comprèn el de l’Ajuntament, dels patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, i del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/001487).

7. Proposta d’aprovar la concessió d’una bonificació del 95 % de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per a l’obertura al públic de la Cova de s’Aigua a Cala Blanca (exp. 2019/003044).

8. Proposta d’aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos Humans i Contractació (exp. 2019/009172).

9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) d’instar el ministre en funcions, el senyor Ábalos, a respectar els drets dels residents de viatjar amb descompte de resident (exp. 2019/010482).

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre subvencionar el transport públic per a malalts (exp. 2019/010518).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la porta metàl·lica de Can Saura Miret (exp. 2019/010483).

12. Precs i preguntes.

-Grup municipal del Partit Popular

-Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular