viernes, febrero 3, 2023

HENRY LÓPEZ HENAO

Facebook Twitter Youtube Instagram Buscar Home Tuluá Nuestro Alcalde Historia Símbolos Mapas Información Geográfica Información Estadística Galería Fotográfica Programas Planes Planes Institucionales y...

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

14/10/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17 D’OCTUBRE DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-09-2019).

2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Isabel León Martínez (exp. 2019/006030).

3. Comunicacions d’Alcaldia.

4. Proposta d’aprovar el nomenament dels regidors que han de participar com a cavallers per anar a la processó de Sant Antoni 2020 (exp. 2019/010168).

5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans (exp. 2019/001118).

6. Proposta d’aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2018, que comprèn el de l’Ajuntament, dels patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, i del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/001487).

7. Proposta d’aprovar la concessió d’una bonificació del 95 % de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per a l’obertura al públic de la Cova de s’Aigua a Cala Blanca (exp. 2019/003044).

8. Proposta d’aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos Humans i Contractació (exp. 2019/009172).

9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) d’instar el ministre en funcions, el senyor Ábalos, a respectar els drets dels residents de viatjar amb descompte de resident (exp. 2019/010482).

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre subvencionar el transport públic per a malalts (exp. 2019/010518).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la porta metàl·lica de Can Saura Miret (exp. 2019/010483).

12. Precs i preguntes.

-Grup municipal del Partit Popular

-Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular