miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

17/09/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19 DE SETEMBRE DE 2019 A LES 19 h.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Ple extraordinari de dia 11-07-2019 i Ple extraordinari de dia 25-07-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar el nomenament dels membres que formaran part del Consell Rector del Patronat Municipal de l’Hospital (exp. 2019/009134).

4. Proposta conjunta de grups polítics municipals de declarar la situació d’emergència climàtica (exp. 2019/009162).

5. Proposta de reconèixer la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’exercici d’una segona activitat (exp. 2019/008619).

6. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria iresultant de la liquidació de l’exercici anterior (exp. 2019/009045).

7. Proposta de resoldre les al·legacions presentades, i d’aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de les quotes provisionals de les contribucions especials per al finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i UA21). (Exp. 2018/007990).

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2019/008459).

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) referent a obres amb deficiències o inacabades (exp. 2019/009184).

10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre l’abonament de complements a la Policia Local (exp. 2019/009396).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la recollida de les aigües pluvials (exp. 2019/009460).

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a reclamar al Govern d’Espanya la transferència a les entitats locals dels recursos derivats de la participació en els ingressos de l’Estat (exp. 2019/009525).

13. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Ana María Pons Capella com a regidora d’aquest ajuntament (exp. 2019/006030).

14. Precs i preguntes.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular