miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

11/09/2019

L’Ajuntament ha aprovat avui les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de policia local mitjançant el procediment ordinari.

El model normalitzat de sol·licituds per participar en el procés selectiu es trobarà a disposició de les persones interessades al Registre General d’aquest ajuntament (OAC), al web de l’Ajuntament (www.ajciutadella.org) i a la Policia Local (www.policiaciutadella.org) a partir de l’obertura del termini per a la seva presentació.

El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. La convocatòria serà publicada en el BOIB y en el BOE durant els pròxims dies, una vegada avui hagi estat aprovada per la Junta de Govern. Al web de l’Ajuntament i de la Policia es publicaran també les bases de la convocatoria i se n’informarà pels canals de comunicació municipals.

Una volta fet tot el proces selectiu, amb la publicació de la llista definitiva del resultat del procés selectiu i l’ordre de l’esmentada puntuació, l’Ajuntament haurà de comunicar abans del 30 de novembre a l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears les persones que faran el curs de formació d’agents de policia local, amb l’objectiu que puguin ser ja nomenats com a funcionaris en pràctiques dins l’any 2020.

Dia 4 de setembre la mesa de funcionaris, amb representants sindicals del personal i dels grups polítics municipals, ja va informar favorablement l’aprovació de les bases, i el dia 9 l’Ajuntament va aprovar també la modificació de l’oferta pública de 2018 per preveure aquestes quatre places d’agents de Policia Local que hauran quedat vacants al llarg de 2019.

Cal recordar que actualment també i  en virtut del Decret Llei 1/2017 que permet als ajuntaments de les Illes Balears que tinguin places de la categoria de policia local vacants, dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, l’ Ajuntament té en marxa el procés per cobrir les 9 places interines del cós de forma fixa, participant en aquest esmentat procés extraordinari.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular