domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

23/07/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 25 DE JULIOL DE 2019 A LES 19 h

1. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Jaume Anglada Bagur. (exp.6030/2019)

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta de designar les festes locals de l’any 2020 al municipi de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/006308).

4. Proposta de depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior baixa. (exp. 2018/007487).

5. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostaria sota la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferents àrees núm. 10/2019, en el pressupost de l’Ajuntament. (exp. 2019/007492).

6. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 11/2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de les liquidacions de l’exercici anterior. (exp. 7493/2019).

7. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 12/2019 sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la iquidació de l’exercici anterior. (exp. 7495/2019).

8. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació del crèdit 13/2019 sota la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari, d’acord amb la Memòria d’Alcaldia. (exp. 7496/2019).

9. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de Ciutadella, actualitzat el 31-12-2018 (exp. 2019/007723).

10. Precs i preguntes.

-Grup municipal Popular

-Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular