miércoles, septiembre 27, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

Imatge04/04/2019

Fa pocs dies s’han donat per acabades les feines de redacció del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca, que s’ha pogut finalitzar gràcies a la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca. Ara, per a l’aprovació per part del Ple Municipal, el Catàleg s’ha enviat al Consell Insular de Menorca, que ha d’emetre, en el termini màxim de 3 mesos, un informe vinculant. Una vegada incorporades al Catàleg les prescripcions incloses a l’informe del Consell, l’Ajuntament el podrà dur a Ple perquè sigui aprovat inicialment i exposat al públic durant un mes, moment en què les persones i entitats que hi estiguin interessades el podran consultar i hi podran fer les al·legacions que considerin oportunes. Una vegada contestades totes les al·legacions i modificat el catàleg, si escau, el Plenari Municipal l’aprovarà definitivament i incorporarà a l’Inventari municipal de béns aquells camins que al Catàleg es considerin de titularitat municipal.

El Catàleg és un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics o privats del terme municipal respecte de la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista. Per aquest motiu, al catàleg, a més dels camins considerats de titularitat municipal, s’han identificat i catalogat altres camins, de titularitat pública però no municipal, i de titularitat privada però que tenen un elevat interès patrimonial, cultural, ambiental i senderista.

La recerca i la justificació tècnica són essencials; la jurisprudència és clara en el sentit que la inclusió dels camins a l’inventari municipal ha d’estar justificada tècnicament i que s’ha de basar, si no en proves definitives, almenys en indicis clars que acreditin la titularitat pública que fonamenta la inclusió dels camins rurals a l’inventari municipal de béns; per tant, aquest catàleg recopila per a cada camí tota aquesta justificació tècnica.

En el cas del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella, la majoria de camins inclosos tenen un ús públic immemorial, acreditat per la informació arxivística, bibliogràfica i cartogràfica recollida pels treballs d’investigació a cada fitxa del camí. Moltes vegades aquest ús públic des de temps immemorials ve confirmat per la declaració com a camí veïnal mitjançant declaracions administratives del segle XIX, i pel fet que les tasques per a la seva conservació i el manteniment han estat assumides per l’Ajuntament mateix. Alguns dels camins incorporats al Catàleg son d’ús públic per cessió expressa dels terrenys a l’Ajuntament per part dels seus propietaris, amb independència de la forma (pública o privada) en què s’ha instrumentat la cessió.

Cal tenir en compte que aquest catàleg no és un document definitiu ni immòbil; les fitxes que inclou poden patir, i ho han de fer, algunes modificacions en el futur, a causa, per exemple, de noves troballes de documentació històrica, noves recerques sobre camins, millors o diferents criteris tècnics o jurídics, resolucions judicials, signatura d’acords amb propietaris, cessions o adquisicions de camins, expropiacions o modificacions que es puguin produir per l’acceptació d’al·legacions durant la fase d’exposició pública.

A manera d’informació, el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca inclou un total de 85 camins rurals, amb una longitud total de 208,893 km. D’aquests 85 camins, 52 es consideren de titularitat municipal clara, 9 són de titularitat municipal dubtosa i es recomana seguir-los investigant, 7 són públics però propietat d’altres administracions i, finalment, hi ha 17 camins que no disposen d’indicis de titularitat pública i, per tant, es consideren privats. 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular