viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

19/03/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 21 DE MARÇ DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-02-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 23, de 15 de març de 2019, per la qual s’amplia el termini d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/008403).

4. Proposta de concedir a la Fundació per a Persones amb Discapacitat una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), aplicada a la llicència d’instal·lació i obres per a reforma i ampliació del local dedicat a centre social i ocupacional per a persones amb discapacitat a l’av. Palma de Mallorca, 1-3; i de retornar a la Fundació l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2019/001376).

5. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19, UA 20 i UA 21); i d’aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials (exp. 2018/007990).

6. Proposta de sol·licitud al Consell Insular de Menorca de reversió de l’immoble denominat Casa de Cultura, ubicat al carrer Hospital de Santa Magdalena 1, de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/002390).

7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 1/2019; i d’aprovar l’anul·lació i el descàrrec 2/2019, (exp.2019/002437).

8. Proposta d’aprovar el conveni de col·laboració per determinar la participació de Ports de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i la direcció de l’obra del «Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur del puerto interior de Ciutadella», i en el seu finançament (exp. 2018/009403).

9. Proposta d’aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Escola Balear d’Administració Pública de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de la Policia Local en la categoria de policia (exp. 2019/001222).

10. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit, d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Manifest en contra de la contaminació ambiental de Menorca (exp. 2019/002314).

11. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit d’incloure en el Pla d’actuació per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis socials l’adaptació i la reforma de l’edifici municipal on actualment s’hi ubiquen la Clínica Juaneda i la Residència Geriàtrica Municipal, i d’ampliar el parc de places per a persones grans dependents o permetre -hi l’autorització de noves places (exp. 2019/002545).

12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a la inclusió de la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca a la llista representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO (exp. 2019/002504).

13. Precs i preguntes.

– Grup municipal del Partit Popular

– Grup municipal del UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular