domingo, marzo 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

21/01/2019

COMUNICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DEL’AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 24 DE GENER DE 2019 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-12-2018).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta de concedir al Cercle Artístic-Societat Cultural una bonificació del 95 % de l’impost sobreconstruccions, instal·lacions i obres aplicada a la llicència d’instal·lació i obres per reforma parcial de l’edifici (exp. 2018/014204).

4. Proposta de concedir al Consorci Sociosanitari de Menorca una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la liquidació de dues comunicacions prèvies d’inici d’obres; i de retornar al Consorci l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp.2018/014226).

5. Proposta d’aprovar la comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la redacció del Pla d’accessibilitat municipal de Ciutadella de Menorca, i així també per a l’aprovació del Pla; i de donar el vistiplau al conveni que formalitza la comanda (exp. 2018/011999).

6. Proposta d’aprovar l’adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels terrenys i lesinstal·lacions existents al solar del C/ Impressors, 2-6 (POICI), de titularitat municipal, per a la prestació del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca (exp. 2018/013741).

7. Proposta de rectificar els errors materials detectats en l’Annex I de la normativa del Plad’ordenació detallada (matrius d’ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de Ple del 20 dedesembre de 2018 (exp. 2016/008403).

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al control de la processionària al municipi de Ciutadella, a causa del tancament, per plaga de processionària, de la plaça de l’Empordà (plaça Joan de Borbó), (exp. 2019/000355).

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la caldera d’aigua calenta de l’Escorxador Municipal (exp. 2019/000450).

10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar el GovernBalear que modifiqui la normativa de Ports per tal que els informes municipals preceptius siguin vinculants (exp. 2019/000546).

11. Precs i preguntes

– Grup municipal Popular

– Grup municipal d’ UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular