lunes, marzo 27, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

17/12/2018

 ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 15-11-2018).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’estimar la recomanació de l’Institut Balear de la Dona i d’aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de Ciutadella.

4. Proposta d’aprovar una bonificació del 75 % de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2018 al Club Tenis Ciutadella.

5. Proposta relativa a reiterar el compromís de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de construir un nou edifici per a l’Escola Municipal de Música, i a instar el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a implicar-se en el finançament de l’execució.

6. Proposta d’aprovar inicialment els documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca, que es componen del nou Pla general de Ciutadella de Menorca i del Pla d’ordenació detallada que el desplega.

7. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació als costs dels diferents plans de les festes de Sant Joan.

8. Moció que presenta el regidor no-adscrit amb referència a l’himne d’Espanya.

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat de l’enllumenat públic.

10. Precs i preguntes.

– Grup municipal del Partit Popular

– Grup municipal d’ UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular