miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

24/02/2020

 La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ciutadella fa un recordatori de les diferents ordenances municipals que inclouen bonificacions de caràcter ambiental, perquè creim que és important que la ciutadania conegui els beneficis fiscals inclosos en les ordenances existents al municipi.

Aquestes bonificacions fiscals fan referència a quatre aspectes: mobilitat, consum energètic, aigua i residus; són aspectes molt importants per la lluita contra el canvi climàtic. I atès que, des de tots els sectors de la societat, hem de treballar conjuntament per reduir impactes ambientals, una de les actuacions que l’Ajuntament pot dur a terme és incentivar la participació activa de la població i del teixit empresarial, i oferir bonificacions fiscals a conductes més respectuoses amb el medi ambient.

Mobilitat:

Pel que fa a la mobilitat, per fomentar la utilització de vehicles de cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, es bonificarà un 75 % de l’impost de circulació de tracció mecànica per als vehicles elèctrics, i amb un 50 % per als vehicles mixtos o híbrids. L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada per les persones interessades i s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa del fet que el vehicle té les condicions indicades. A part d’aquesta bonificació, cal recordar que els vehicles elèctrics amb distintiu autonòmic (MELIB) estan exempts de pagament de taxa d’estacionament de vehicles en zones blaves del municipi i tenen a la seva disposició punts de recàrrega gratuïts en diferents punts del municipi.

Energia:

Pel que fa a l’energia, existeix una bonificació del 20 % en la quota de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) a les obres i instal·lacions que es realitzin en béns immobles destinats a habitatge habitual, i que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic i/o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum; a excepció que aquests sistemes de captació siguin obligatoris per normativa vigent.

Aigua:

Respecte de l’aigua, s’aplicarà una bonificació a les obres i instal·lacions que incloguin la construcció i/o recuperació de cisternes de recollida d’aigües pluvials per a l’autoconsum. La bonificació dependrà de la capacitat de recollida que tengui la cisterna. S’estableixen els trams de bonificació següents, sempre que aquesta construcció i/o reparació no sigui obligatòria per la normativa vigent en matèria d’edificació:

Per a cisternes de fins a 20 m3, es bonificaria amb 200 € de l’ICIO.

Per a cisternes de 20 m3 fins a 30 m3, es bonificaria amb 400 € de l’ICIO.

Per a cisternes de més de 30 m3, es bonificaria amb 600 € de l’ICIO.

Per a la recuperació de cisternes en desús, es bonificarà amb 200 € de l’ICIO.

Residus:

I, finalment, pel que fa a residus, els establiments que acreditin que duen a terme treballs que milloren la gestió de la recollida domiciliària de fems, tributaran pel 90 % de les tarifes corresponents. S’ha de presentar un certificat d’una entitat acreditada (per exemple: certificat ISO 14.001 o EMAS).

La Regidoria de Medi Ambient queda a la disposició dels ciutadans i de les empreses del municipi per aclarir qualsevol dubte respecte d’aquestes bonificacions incloses a les nostres ordenances fiscals.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular