martes, septiembre 26, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

12/11/2018

 ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2018 A LES 19 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 18-10-2018).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (exp. 2018/011638).

4. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici del 2019, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronatsmunicipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu deCiutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (exp.2018/011516).

5. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 13/2018 i 14/2018 de crèdits incobrables per fallida i altres insolvències (exp. 2018/010593).

6. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 17/2018 i 20/2018 de liquidacions incorrectes d’exercicis anteriors al corrent (exp. 2018/010660).

7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 21/2018 de rebuts d’exercicis anteriors al corrent per referència a declaració de fallides (exp. 2018/010570).

8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 17 en el pressupost del’Ajuntament de suplement de crèdit per aplicació del superàvit pressupostari, finançat amb elromanent de Tresoreria per despeses generals (exp. 2018/011578).

9. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i elsajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’Administració local de l’illa de Menorca per al període de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021 (exp. 2018/010725).

10. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per Ciutadella, Partit Popular i Unió des Poble de Ciutadella de Menorca amb relació a la situació energètica de Menorca (exp. 2018/011593).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’oferta pública de Policia Local interina (exp.2018/011592).

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la interrupció del servei elèctric a Menorca (28-30d’octubre), (exp. 2018/011896).

13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre la interrupciódel servei elèctric a Menorca (exp. 2018/011924).

14. Moció que presenta el regidor no-adscrit amb referència al pas de zebra del carrer Barcelona (exp.2018/011485).

15. Precs i preguntes.

-Grup municipal Popular

-Grup municipal d’ UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular