viernes, septiembre 29, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

15/10/2018

 ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 18 D’OCTUBRE DE 2018 A LES 19 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-09-2018).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/001502).

4. Proposta d’aprovar el nomenament de tres regidors com a cavallers per anar a la processó deSant Antoni 2019 (exp. 2018/010302).

5. Proposta d’aprovar l’adhesió al protocol en la protecció de les víctimes de violència domèstica i degènere segons el model proposat pel Ministeri de l’Interior i la FEMP (exp. 2018/008908).

6. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració pel subministrament d’aigua entre l’Ajuntament deCiutadella i Abaqua per al subministrament d’aigua de la dessaladora d’aigua marina de Ciutadella(exp. 2017/011385).

7. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 17, reguladora de lataxa per la prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/009272).

8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Clavegueram de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/010153).

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la revisió de l’Ordenança de venda ambulant (exp. 2018/010314).

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2018/010319).

11. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a eliminar definitivament les males olorsprocedents de l’estació de bombeig número 3 de la depuradora sud de Ciutadella (exp.2018/010538).

12. Precs i preguntes

– Grup Municipal Popular

– Grup Municipal d’UPCM

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular