miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

18/11/2019

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019 A LES 19 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 17-10-2019).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorcacorresponent a l’exercici 2020, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels Patronats Municipalsd’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i elde la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal. 

4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 21/2019 amb lamodalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa de diferent àrea.

5. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 12, 15, 16, 17 i 20/2019 del Servei de Recaptació, dediversos rebuts.

6. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 10, 14, 19 i 22/2019 del Servei de Recaptació, de diversos rebuts.

7. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 25 i 27/2019 del Servei de Recaptació, de diversos rebuts

8. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

9. Proposta de ratificar la Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número 0000157, de dia 6 de novembre de 2019, relativa al nomenament dels representants titulars i suplentsde les entitats que han de formar part del Patronat de la Fundació Ciutadella Cultura.

10. Proposta conjunta de tots els grups de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella d’adhesió a la Declaració d’alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de Colònia i de difondre els compromisos amb la infància que aquesta assenyala.

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’arribada de creuers a Menorca. 

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la violència generada a Catalunya i les conseqüències que ha tingut a Menorca.

13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a les ajudes del camp de Menorca.

14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el repartiment dels fons de l’impost de turisme sostenible. 

15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el protocol d’actuació per la regulació del trànsit a les escoles.

16. Precs i preguntes.

-Grup municipal Popular

-Grup municipal Ciudadanos

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular