miércoles, junio 7, 2023

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

NacionalAjuntament de Ciutadella de Menorca

14/11/2019

 L’Ajuntament de Ciutadella fa saber als titulars de les targetes verdes de resident avui en circulació que deixaran de tenir vigència el 31 de desembre vinent.

Els interessats a obtenir la targeta per al 2020 hauran de sol·licitar-la a les oficines municipals, a partir de l’1 de desembre de 2019, i hauran d’aportar els documents i complir dels requisits que consideren les ordenances. Així, caldrà presentar una instància al Registre General, acompanyada d’una declaració responsable on es faci constar que es mantenen les condicions que motivaren la concessió de la targeta per a l’any 2019; o bé que es compleixen tots els requisits per a la concessió, segons el cas. A la vegada, cal trobar-se al corrent de pagament del darrer rebut de l’impost de vehicles de tracció mecànica i que no es tenen pendents en via executiva multes de trànsit.

En el cas que s’hagin modificat les circumstàncies que motivaren la concessió de la targeta de l’any que ara acaba (titular del vehicle, vehicle, etc), s’haurà de presentar la documentació justificada dels canvis. També es podrà sol·licitar l’obtenció d’aquesta targeta verda a través de la Carpeta Ciutadana, i serà totalment gratuïta.

Com és prou sabut, la zona verda és d’ús exclusiu per als residents del barri antic i no es podrà atorgar a cap altre col·lectiu, com ara persones jurídiques, treballadors de comerços, etc.

SOL•LICITUD TARGETES ZONA VERDA

Documents necessaris:

Per a residents:

Que el titular del vehicle estigui empadronat al domicili amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

– Fotocòpia del permís de conduir del titular.

– Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.

– Fotocòpia de la fitxa tècnica.

– Fotocòpia de l’assegurança en vigor del vehicle.

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular