martes, septiembre 26, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

Maó, 18 d’agost de 2022. La Junta de Govern Local del dia 11 de juliol va aprovar les bases i la convocatòria d’ajudes econòmiques per la despesa energètica per a l’any 2022, que suposarà una aportació d’entre els 300 i 500 euros per les famílies beneficiàries.

L’objectiu de la convocatòria és prevenir la vulnerabilitat energètica de les persones o famílies que tenen dificultats per mantenir el seu habitatge en condicions adequades d’habitabilitat, i complementar l’esforç de les famílies que han necessitat destinar una major proporció dels seus ingressos a la cobertura dels consums energètics, lluitant així contra la pobresa energètica.

Pel què fa els requisits que hauran de tenir els beneficiaris de l’ajuda, hauran d’estar empadronats a Maó des de l’1 de gener de 2021 i tenir residència legal a Espanya.

A més, la persona sol·licitant haurà de ser la titular d’un contracte de subministrament elèctric o de gas, llevat que estigui de lloguer i el contracte de subministrament no figurés a nom seu, corresponent a l’habitatge habitual de la persona sol·licitant, que es presumirà que és la determinada per l’empadronament. Tampoc haurà de figurar com a prestador de cap ajuda d’emergència de subministraments dels Serveis Socials Municipals durant l’any 2022, i haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

A l’hora de concedir l’ajuda econòmica, també es tindran en compte els rendiments nets a l’any de la unitat familiar, així com les retribucions i els guanys patrimonials.

Totes les famílies que es beneficiïn d’aquestes ajudes rebran un programador que els permetrà controlar el consum energètic dels seus habitatges, així com a informació per contribuir a l’estalvi energètic.

El termini per presentar la sol·licitud serà fins els dia 22-09-22. Si bé les sol·licituds es presentaran preferiblement per mitjans electrònics (www.ajmao.org), també es podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Maó i en els Serveis Socials municipals, així com a qualsevol de les oficines assenyalades a l’art. 16.4 i a l’art. 66 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es poden consultar aquestes bases a la pagina web municipal https://www.ajmao.org/Contingut.aspx?IdPub=14695 .

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular