martes, junio 6, 2023

Ajuntament de Maó

NacionalAjuntament de Maó

La Sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26 d’octubre de 2021 (publicada a la web del Tribunal Constitucional el 2 de novembre de 2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de Llei Reguladora de les hisendes locals, que estableix el sistema de càlcul de base imposable de l’impost.

El dia 9 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Real decret llei 27/2021 pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix un nou sistema de determinació de la base imposable de l’impost, permetent les estimacions directes de l’increment del valor en aquells casos en els quals així ho sol·liciti l’obligació tributària.

L’Ajuntament de Maó ja ha adaptat els sistemes informàtics al nou sistema de càlcul i es notificarà la liquidació tributària que correspongui a les transmissions posteriors al 10 de novembre passat

En breu s’habilitarà, a la seu electrònica, el mòdul pel precàlcul de l’impost, així com el tràmit per sol·licitar l’estimació directa de l’increment de valor o la no subjecció en els casos que procedeixi.

 

También te puede interesar

Etiquetas:

Popular